PPX 4935

PPX 4935/EU

Podpora

Upozornenie:

Zapnutie: tlačidlo POWER na bočnej strane projektora PPX 4935 stlačte
a podržte stlačené po dobu 3 sekúnd. Potom ho možno uvoľniť.

Miniprojektor po zapnutí sa rozsvieti, premietne logo PHILIPS a potom na pár sekúnd
sa lampa zhasne. Projektor nevypínajte ale počkajte približne 15 až 20 sekúnd.
Po načítaní inicializačných dát projektor bude pripravený na používanie.

Postup je podobný aj pri vypínaní prístroja.
Vtedy tlačidlo podržte stlačené po dobu 3 sekúnd pokým sa LED indikátor nezhasne.
Ak ho stlačíte nakrátko po dobu 1 sekundy, tak sa prístroj nevypne, ale iba prejde
do pohotovostného režimu a bude naďalej odoberať energiu z batérie.
V tomto režime indikátor LED bude blikať nazeleno.
Vypnutie projektora alebo prechod do pohotovostného režimu možno rovnako
dosiahnuť aj stlačením a podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd či 1 sekundy
na diaľkovom ovládaní prístroja.

 

Porovnávacia tabuľka parametrov: → Tu